Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Department of Veterinary Services Sabah

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Unit Epidemiologi dan Unit Jaminan Kualiti Veterinar

Kawalan&PembasmianPenyakit

 • Merancang dan menyelaras program pengawalanpenyakit – penyakitzoonotik
 • Merancang dan menyelaraskan program kempenkesedaran
 • Merancang dan menyelaraskanlatihansimulasisecaraatasmejaataulapangan
 • Menyediakanlaporanbulanankawalan 14 penyakit

Epidemiologi&Survelan

 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program – program epidemiologi dan survelan
 • Melaksanakan program persampelanuntuksurvelanpenyakit
 • Mengesan, menyiasat dan mengkajikejadianpenyakithaiwanwajiblapordalampopulasi
 • Memantau dan menjalankansurvelanpenyakithaiwansecaraaktif dan pasif.
 • Merancang, menyelaras dan menjalankan program pembasmianpenyakit dan wabak.

Unit JaminanKualiti

 • Menyediakan perancanganpembangunan program kualiti bagi amalan ladang ternakan, kepastian kualiti dan jaminan keselamatan makanan berjalan dengan lancar.
 • Mengurusetia audit dan persijilanbagiamalan ladang ternakan, program kepastiankualiti dan program jaminankeselamatanmakanan.
 • Menyediakan khidmat sokongan bimbingan, rundingcara, pengauditan dan pensijilanbagimemastikanjaminankeselamatanmakanan, amalan ladang ternakan dan hasilternakan negeri Sabah memenuhi piawaian yang dibenarkan.
 • Menyelaraskan maklumat dan data – data aktiviti audit dan pensijilan di peringkat Jabatan